โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 5 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2560 เวลา 08.30 – 15.30 น.   ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ และเสริมสร้างทัศนคติ การสร้างจิตสำนึกต่อปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งขยายเครือข่ายการป้องกันการทุจริตให้เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

การอบรมสัมมนาฯ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 500 คน ประกอบด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *