ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง หลักสูตร ปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีในระดับการสร้างความตระหนักรู้

ตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพ […]

ตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง หลักสูตร ปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีในระดับการสร้างความตระหนักรู้ Read More »

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Read More »

ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใ

ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา Read More »

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่นฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่นฯ Read More »

วิดีทัศน์ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วิดีทัศน์ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ Read More »

ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09

ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570) Read More »

อบจ.เชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ.2564 ในรางวัลประเภทที่ 3

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ.เชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ.2564 ในรางวัลประเภทที่ 3 Read More »

การตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผ่านระบบ Video Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสุดท้าย)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10

การตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผ่านระบบ Video Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสุดท้าย) Read More »

ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และการประเมินผลยุทธศาสตร์ อำเภอแม่ริม-อำเภอแม่แตง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 องค์การ

ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และการประเมินผลยุทธศาสตร์ อำเภอแม่ริม-อำเภอแม่แตง Read More »