ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง หลักสูตร ปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีในระดับการสร้างความตระหนักรู้

ตารางฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง หลักสูตร ปฏิบัติการตอบโต้สารเคมีในระดับการสร้างความตระหนักรู้ (HAZARDOUS MATERIALS AWARENESS LEVEL) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ปรึกษา) ได้ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยตรวจเยี่ยมพื้นที่ ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินโครงการบูรณะทาง โดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.1-0089 (ชม. 2149 บ. พร้าวหนุ่ม – บ. แม่ศึก) …

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Read More »

ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ปรึกษา) ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่นฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น จากการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570)

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570)

อบจ.เชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ.2564 ในรางวัลประเภทที่ 3

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ.2564 ในรางวัลประเภทที่ 3 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย1. โครงการจ้างที่ปรึกษา พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์รายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 เพื่อสนับสนุนงานบริหารลดความเสี่ยงและผลกระทบ จังหวัดเชียงใหม่2. โครงการระดมทรัพยากร เพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : กองทุน 10 บาท3. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน***้ชีพ ***้ภัย (อปท.) ด้านการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขึ้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 …

อบจ.เชียงใหม่ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ.2564 ในรางวัลประเภทที่ 3 Read More »

การตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผ่านระบบ Video Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสุดท้าย)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้คณะบริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานเพื่อรับการตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี นำเสนอผลงานผ่านระบบ Video Conference เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสุดท้าย) ให้แก่คณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมท้องถิ่น : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์รายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 …

การตรวจประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผ่านระบบ Video Conference ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบสุดท้าย) Read More »

ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และการประเมินผลยุทธศาสตร์ อำเภอแม่ริม-อำเภอแม่แตง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และการประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566-2570 อำเภอแม่ริม , อำเภอแม่แตง ณ เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่