คณะทำงานศูนย์ส่งเสริม

คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 02618/3565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน