ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 66 เวลา 10 […]

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ Read More »

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 อำเภอสะเมิง

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 คณะ

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 อำเภอสะเมิง Read More »

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการม

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง ปร

ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

สำนักงาน กสทช. ขอประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจัดให้มีกิจกรรมและเข้าใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานของทุกภาคส่วน และภาคประชาชน

แผนที่แสดงรายชื่อจุดติดตั้งตาม

สำนักงาน กสทช. ขอประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจัดให้มีกิจกรรมและเข้าใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานของทุกภาคส่วน และภาคประชาชน Read More »

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 0

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน Read More »

การประชุมณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

พิจารณาผลการติดตามและประเมินผล

การประชุมณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 Read More »