ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566-2570 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – …

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาร่างข้อกำหนด ขอบข่าย รายละเอียดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ โดยมีนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เป็นประธานการประชุมฯ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ …

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ Read More »

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 อำเภอสะเมิง

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ที่ปรึกษา) ได้ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. 1-0039 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ เชื่อมบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงาน กสทช. ขอประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจัดให้มีกิจกรรมและเข้าใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานของทุกภาคส่วน และภาคประชาชน

แผนที่แสดงรายชื่อจุดติดตั้งตามโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) รายชื่อพื้นที่จุดติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ รายละเอียดข้อมูลการประชาสัมพันธ์ และผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี โดยมีนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ภายในงานฯ …

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน Read More »

การประชุมณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

พิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานฉบับที่ 1 (รายงานขั้นต้น)