Latest Past Events

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชม Live สด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชม Live สด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน" องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถรับชม Live สด ผ่านช่องทาง Page Facebook ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ Page Facebook อบจ.เชียงใหม่