ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

888 ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300

โทร 053 998333 ต่อ ……

โทรสาร  053 998333 ต่อ …….

Facebook Fan Page ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม อบจ.เชียงใหม่ https://www.facebook.com/hubcmpao

Line ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม อบจ.เชียงใหม่

แผนที่ ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม อบจ.เชียงใหม่