วัตถุประสงค์จัดตั้งศูนย์ฯ

แนวทางการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ อปท.

เริ่มจาก อปท. ที่มีความพร้อมในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Hub Information and participation) ภายในเขตพื้นที่ของ อปท. เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. อันก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท. กับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน และเป็น อปท. นำร่องตัวอย่างต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้แก่ อปท. อื่น ๆ เรียนรู้


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง อปท. สำนักงาน ก.ก.ถ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
 2. เป็นศูนย์ต้นแบบพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท.กับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
 3. เป็นศูนย์ต้นแบบและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

อำนาจหน้าที่

 1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
 2. ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมมือกันส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น รวมทั้ง เชื่อมโยงการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการให้เกิดการบูรณาการดำเนินงาน
 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจำปี รวมทั้งการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ให้สำนักงาน ก.ก.ถ. ทราบ ปีละ 1 ครั้ง
 4. สร้างช่องทางการรับรู้ และช่องทางการประสานงาน เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท.
 5. เป็นศูนย์นำร่องเพื่อเป็นแบบอย่าง (Model) เผยแพร่ให้ อปท. อื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
 6. ขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
 7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการศูนย์ฯ มอบหมาย
 8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการศูนย์ฯ เห็นสมควร