อำนาจหน้าที่/ภารกิจ

อำนาจหน้าที่

  1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
  2. ประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมมือกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น
  3. จัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์ประจำปี รวมทั้งการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ อย่างน้อยปีละ ๑ รอบ
  4. สร้างช่องทางการรับรู้ และช่องทางการประสานงาน เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท.
  5. เป็นศูนย์นำร่องเพื่อเป็นแบบอย่าง (Model) เผยแพร่ให้ อปท. อื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม
  6. ขยายผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
  7. อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร