เกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่าง อปท. สำนักงาน ก.ก.ถ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
  2. เป็นศูนย์ต้นแบบพัฒนากระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดโอกาส เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่าง อปท.กับประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
  3. เป็นศูนย์ต้นแบบและการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของประชาชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน