โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ หลักคิดเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในเรื่องวนเกษตรที่เกิดตามแนวทางตามศาสตร์พระราชา การสร้างการเรียนรู้ ทักษะ เทคนิคการปลูกไผ่ การเพาะขยายพันธุ์ไผ่ การใช้ประโยชน์ของไผ่แต่ละชนิด รวมทั้งสามารถนำไปแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าของไผ่ อันเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า และลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 4 รุ่น

               รุ่นที่ 1  วันที่  16  มิถุนายน  2561  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน

               รุ่นที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน

               รุ่นที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน

                รุ่นที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 120 คน