โครงสร้างของศูนย์

โครงสร้างของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงสร้างของศูนย์ฯ ในระดับพื้นที่ ในระยะที่ 1 ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) นายก อปท./ปลัด อปท./หรือบุคลากรของ อปท. ที่นายก อปท. มอบหมาย ประธาน
(2) บุคลากรของ อปท. ที่นายก อปท. มอบหมายไม่น้อยกว่า 2 คน กรรมการ
(3) ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 คน กรรมการ
(4) ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ของ อปท. ไม่น้อยกว่า 2 คน กรรมการ
(5) ผู้แทนกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ (3), (4) ไม่น้อยกว่า 2 คน กรรมการ
(6) หัวหน้าสำนักงานปลัดหรือนายก อปท. มอบหมาย กรรมการและเลขานุการ
(7) ข้าราชการ อปท. ที่นายก อปท. มอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้นายก อปท. เป็นผู้ออกคำสั่งหรือประกาศแต่งตั้ง