admin

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับ ท้องถิ่น และเก็บข้อมูล อปท. ที่มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรคฯ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ปรึกษา) ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย โดยมี ส.อบจ.เชียงใหม่ ในเขตพื้นที่เข้าร่วมด้วย

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 66 เวลา 10.00 น. ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566-2570 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – …

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาร่างข้อกำหนด ขอบข่าย รายละเอียดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3.เพื่อติดตามประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการแล้วของแต่ละปีที่ผ่านมาตามระยะเวลาของแผนในภาพรวม 4.เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

เชิญชวนเที่ยวงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023)

“สวยงามดั่งต้องมนต์ กับเทศกาลดอกไม้ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” เชิญชวนเที่ยวงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ Facebook …

เชิญชวนเที่ยวงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) Read More »

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ โดยมีนายชยุต อุดมเวชชวกร ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล เป็นประธานการประชุมฯ และนายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดและค่ามาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งเงินอุดหนุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ …

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ Read More »

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 อำเภอสะเมิง

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ที่ปรึกษา) ได้ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ. 1-0039 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ เชื่อมบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565