Author name: admin

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 น […]

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ Read More »

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรคฯ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหาอุปสรรคฯ ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอสันทราย Read More »

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 66 เวลา 10

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดของอบจ.ชม.ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 การติ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

เชิญชวนเที่ยวงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023)

“สวยงามดั่งต้องมนต์ กับเ

เชิญชวนเที่ยวงาน “มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม” (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) Read More »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะอย่างมีส่วนร่วม โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” Read More »

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09

รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ Read More »

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 อำเภอสะเมิง

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 คณะ

ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.ชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 อำเภอสะเมิง Read More »

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการม

แผนปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »