การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์

1.เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.เพื่อติดตามประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบรรลุยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการแล้วของแต่ละปีที่ผ่านมาตามระยะเวลาของแผนในภาพรวม

4.เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *