การประชุมณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565

พิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานฉบับที่ 1

(รายงานขั้นต้น)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *