ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ที่ปรึกษา) ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแนวทางทวิ/พหุภาษา ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *