ประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาร่างข้อกำหนด ขอบข่าย รายละเอียดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *