ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

 วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยกองแผนและงบประมาณได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยกองแผนและงบประมาณได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเชียงดาว

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสันทราย ได้จัดทำโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว จากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาประมวลสรุปภาพรวมของปัญหาและจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาลำน้ำแม่คาว จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่  26 พฤศจิกายน  2561 ณ …

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยกองแผนและงบประมาณได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงฝาง เวลา 13.00 – 16.00 น.

การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่อาย ในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่อาย เวลา 09.00-12.00 น

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

 วันที่ 5 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยกองแผนและงบประมาณได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยกองแผนและงบประมาณได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ระยะ 10 ปี

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการสัมมนา  เชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ระยะ 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันศึกษา และภาคประชาชน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด นำไปแปลงผลสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนภารกิจ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ …

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ระยะ 10 ปี Read More »

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาแนวทางการดำเนินคดีปกครอง เพื่อการรักษาผลประโยชน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาแนวทางการดำเนินคดีปกครองเพื่อการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน การบูรณาการในการทำงาน   องค์ความรู้ และทรัพยากรร่วมกัน ในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมคดี เพื่อส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 240 คน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ หลักคิดเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในเรื่องวนเกษตรที่เกิดตามแนวทางตามศาสตร์พระราชา การสร้างการเรียนรู้ ทักษะ เทคนิคการปลูกไผ่ การเพาะขยายพันธุ์ไผ่ การใช้ประโยชน์ของไผ่แต่ละชนิด รวมทั้งสามารถนำไปแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าของไผ่ อันเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า และลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอแม่แจ่ม  จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1  วันที่  16  มิถุนายน  2561  ณ …

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ Read More »