ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานเชียงใหม่ และมาตรฐานเด่นระดับประเทศ ในอนาคต  โดยได้ฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ และไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาส่งเสริมทุนทางชุมชน และกระบวนการในการขอใช้เครื่องหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าท้องถิ่น ณ จังหวัดลำพูนในวันที่ 7 มีนาคม 2561 …

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบความเป็นมาในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00–15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว …

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 5 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม  2560 เวลา 08.30 – 15.30 น.   ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ …

โครงการอบรมสัมมนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ Read More »